Priority מעניקה חזרה לקהילה

ב Priority מאמינים בחשיבות של נטילת חלק פעיל בפרויקטים קהילתיים מקומיים. אנו חשים מחוייבות לשלב אחריות חברתית תאגידית לתוך כל הפעולות שלנו, לא רק על ידי מילים והצהרות, אלא גם במעשים.

מעצם עשייה זו, אנו שואפים ברמת הארגון להשפיע על העבודה שלנו באופן חיובי, וברמה הרחבה יותר להשפיע על הסביבה והקהילה.  היוזמה של Priority באה לידי ביטוי בקמפיין מתמשך, המגלם את רוח האחריות התאגידית שלנו, שבו נרקמים מגוון של פעילויות צדקה ואירועים לאורך כל השנה.

CSR 3CSR2

אנו גאים מאוד בעובדי Priority, שמקפידים להתנדב ולתרום מזמנם ומרצונם הטוב למען הקהילה. אנו תומכים במגוון רחב של יוזמות קהילתיות באמצעות תרומות, מתנות ונוכחות אקטיבית של עובדים בפעילויות קהילתיות שונות. אנו מביאים לידי ביטוי את רוח הקהילה שלנו על ידי התנדבות ומתן מענה לצרכים של ילדים ומשפחות נזקקות. זו מושגת באמצעות תרומת חבילות שי לחג, פעילות בידור וחלוקת הפתעות במחלקות ילדים בבתי חולים, בשיפוץ בתי ספר וגני ילדים בשכונות מאותגרות יכולת ועוד.